Regulamin biblioteki

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GMINNEJ  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HORODLE

§ 1

 1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Horodle.
 2. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym regulaminie.
 3. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz korzystanie na miejscu ze zbiorów i sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
 4. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do okazania dowodu tożsamości lub innych dokumentów w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki.
 5. W bazie przechowywane są następujące dane:
  • nazwisko i imię,
  • PESEL,
  • płeć,
  • adres stałego pobytu,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • przynależność do grupy społeczno-zawodowej (wg klasyfikacji GUS),
  • opcjonalnie: adres e-mail, adres tymczasowego pobytu, nazwisko i imię oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
 6. Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisania oświadczenia potwierdzającego ten fakt. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Biblioteki za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po uprzednim podpisaniu przez nich oświadczenia potwierdzającego zapoznanie z niniejszym regulaminem.
 8. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych zbiorów bibliotecznych i ich terminowy zwrot. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 9. Osoby zapisane do Biblioteki zobowiązane są do informowania Biblioteki o każdej zmianie miejsca stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego w możliwie najkrótszym terminie.

§ 2

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle przy ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło, zwana dalej Biblioteką.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn. 29 czerwca 1995 z późn. zm.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. Obowiązek podania przez Czytelnika danych określonych w zobowiązaniu, w tym numeru PESEL wynika z nałożonego na Bibliotekę zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt.1 w zw. Z art. 14 ust.2 pkt. 5 ustawy o bibliotekach tj. obowiązku ochrony materiałów bibliotecznych. Do skutecznego odzyskania materiałów bibliotecznych lub ich równowartości niezbędny jest numer PESEL.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Biblioteka może przetwarzać dane osobowe w celu:
  • realizacji ustawowych obowiązków lub/i zadań Biblioteki,
  • zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych przez Bibliotekę zbiorów, w tym dochodzenia z tego tytułu ewentualnych roszczeń,
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów wykonywanych przez Bibliotekę, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Biblioteki, zgłaszanie potencjalnych czynów zabronionych lub zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów ustawowych, zadań i obowiązków oraz celów statystycznych, dla których są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na koncie Czytelnika dłuższym niż 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu.
 7. Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 8. Dane udostępnione przez Czytelnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek udostępnienia będzie wynikał z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 9. Dane udostępnione przez Czytelnika nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Biblioteka nie przekaże danych Czytelnika poza obszar Unii Europejskiej.
 11. Adres mailowy do kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi: gbp.horodlo@wp.pl

§ 3

 1. W placówce można wypożyczyć łącznie do 5 pozycji.
 2. Wypożyczone zbiory można zwracać tylko w tej placówce, w której zostały wypożyczone.
 3. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych możliwe jest zwiększenie limitu do 10 wypożyczonych woluminów książek w jednej placówce oraz wydłużenie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji.
 4. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczonych pozycji osobom nie posiadającym stałego miejsca pobytu na terenie Horodła oraz innym osobom korzystającym z wypożyczenia nie dłużej niż 12 miesięcy.
 5. Osobom, które podczas zapisu nie przedstawiły dokumentu zawierającego numer PESEL, ogranicza się liczbę wypożyczonych pozycji do 1, do czasu uzupełnienia danych. Zasada ta odnosi się również do osób niepełnoletnich zapisywanych przez opiekunów.
 6. Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczonych zbiorów bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.
 7. Użytkownik, który zgubi lub zniszczy wypożyczone zbiory biblioteczne, zobowiązany jest odkupić takie same zbiory lub – w porozumieniu z bibliotekarzem – inne zbiory o co najmniej identycznej wartości. W przypadku zniszczenia lub zgubienia jednej z części wydawnictwa wieloczęściowego, użytkownik odpowiada jak za całość wydawnictwa.
 8. Przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów bibliotecznych poza wyznaczone terminy lub niewywiązanie się ze zobowiązań, powoduje zablokowanie możliwości korzystania z usług Biblioteki do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 4

 1. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu oraz wypożyczane na zewnątrz.
 2. Bibliotekarz może żądać od użytkownika przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stan i całość udostępnionych mu zbiorów bibliotecznych

§ 5

 1. Internet może być wykorzystany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych i poszukiwań bibliograficznych.
 2. Jedna osoba może korzystać z dostępu do internetu przez 30 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.
 3. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.
 4. Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.
 5. Zabrania się:
  • wykorzystywania stanowisk komputerowych do prowadzenia działalności zarobkowej,
  • instalowania programów,
  • otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm,
  • wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie.
 6. Przed zakończeniem sesji należy skasować pobrane i zapisane pliki oraz wyczyścić pamięć przeglądarki (szczególnie jeśli użytkownik podczas logowania korzystał z poufnych haseł). Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia tego wymogu.
 7. Ściągnięte z internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach za zgodą dyżurującego bibliotekarza.
 8. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonane przez użytkownika na stanowisku komputerowym.
 9. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.
 10. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekunów.

§ 6

 1. Wobec osób naruszających postanowienia regulaminu mogą być stosowane następujące sankcje:
  • ograniczenie liczby wypożyczonych pozycji do jednej, dwóch lub trzech we wszystkich placówkach łącznie,
  • czasowe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki,
  • stałe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki. Decyzje w tych sprawach podejmuje Dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona.