Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gbp-horodlo.biblioteka24.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-18                                                                                                                                                                     

Data  ostatniej istotnej aktualizacji:2024-03-15                

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– multimedia opublikowane przed dniem 2020-01-30, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, nie jest możliwe z przyczyn technicznych.
– nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Renata Mochnaczewska, adres poczty elektroniczne gbp.horodlo@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 84 6515325. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W HORODLE ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło

Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle mieści się w wolnostojącym, samodzielnym budynku parterowym pod adresem ul. Piłsudskiego 51, 22-523 Horodło. W budynku ma również siedzibę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle. Przed lokalem znajduje się bezpłatny parking samochodowy bez wydzielonych i oznaczonych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku.Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do niewielkiego korytarza, następnie do obszernego holu. Pomieszczenia zajmowane przez bibliotekę znajdują się po lewej stronie holu. W bibliotece dostępne są następujące przestrzenie: wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, czytelnia internetowa, wypożyczalnia dla dorosłych. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo, oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla interesantów nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej ani w sposób online. Osoby potrzebujące pomocy mogą skontaktować się z pracownikiem pod nr tel. 084 6515325. Pracownicy biblioteki zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.

FILIA BIBLIOTECZNA w STRZYŻOWIE ul.Herbowa 13, 22-525 Strzyżów

Filia biblioteki znajduje się w samodzielnym budynku wolnostojącym, na pierwszym piętrze budynku. Do lokalu biblioteki prowadzą schody, bez podjazdu. Dla osób poruszających się na wózku dostępna jest winda zewnętrzna pozwalająca wjazd na I piętro do lokalu biblioteki.         Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. W budynku biblioteki nie ma dostępnej szatni, nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W filii są kontrastowe oznaczenia dróg ewakuacyjnych. Do budynku filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo, oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na terenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej ani w sposób online. Pracownicy biblioteki zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.