Aktualności, Aktualności, Filia w Strzyżowie, GBP Horodło

OTWARTE – ZAPRASZAMY

DRODZY CZYTELNICY ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEK

Informujemy, że od 25 maja ponownie są dostępne dla Czytelników Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle oraz Filia w Strzyżowie.

Biblioteki funkcjonują według nowych zasad.

Wytyczne dla Czytelników:

1. W Bibliotece może przebywać jeden Czytelnik. W oczekiwaniu na wejście do placówki należy zachować 2- metrową odległość od innych osób

2. Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust (maseczka, chustka itp.).

3. Przyniesione książki Czytelnik zostawia w specjalnie wyznaczonym miejscu.

4. Wolny dostęp do księgozbioru zostaje ograniczony! Książki podaje bibliotekarz !

5. Zalecamy wcześniejsze przygotowanie listy tytułów, które chcemy wypożyczyć, następnie wybrane pozycje można przesłać mailem lub zamówić telefonicznie: Biblioteka Horodło gbp.horodlo@wp.pl, tel. 84 6515325

Filia Strzyżów bibliotekastrzyzow@wp.pl, tel 84 6516110

6. Stanowiska obsługi Czytelnika zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi wyposażone w płyny do dezynfekcji dłoni, rękawiczki, książki odbieramy przez przesłonę ochronną

7. Do odwołania zostaje zawieszona możliwość korzystania z czytelni, usług ksero oraz stanowisk komputerowych i Internetu.     

8. Biblioteki dla Czytelników otwarte są w zmienionych godzinach:

Biblioteka Horodło od 8.00 do 14.00

Filia Strzyżów od 12.00 do 16.00

Pozostały czas pracy przeznaczony jest na pracę wewnętrzną, w tym dokładne czyszczenie i dezynfekcję obszarów, w których przebywać będą Czytelnicy.

Czekamy na Was.

 

Zarządzenie nr 2/2020
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Horodle z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur związanych z powrotem do częściowego świadczenia usług dla użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Horodle
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r., w związku wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz komunikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego      z dnia 29 kwietnia 2020 r., zarządzam co następuje:
§ 1
1. Wprowadzam Procedury funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Horodle oraz zachowania bezpieczeństwa, w związku         z częściowym otwarciem dla użytkowników w trakcie epidemii Covid-19, stanowiące z a ł ą c z n i k do niniejszego zarządzenia.
2. Procedury obowiązują w obu placówkach bibliotecznych Gminy Horodło tj. w Horodle i Strzyżowie
§ 2
Wszyscy pracownicy mają bezwzględny obowiązek zapoznać się przed wdrożeniem
z procedurami i zastosować się do zawartych w nich zaleceń.

§ 3
Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedur i koordynację działań w tym zakresie jest dyrektor Biblioteki.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem otwarcia placówek, po uzgodnieniu z organizatorem
i uzyskaniu akceptacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hrubieszowie.

 

Załącznik do zarządzenia nr 2/2020
Dyrektora GBP w Horodle
Procedury funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Horodle oraz zachowania bezpieczeństwa, w związku z częściowym otwarciem dla użytkowników w trakcie epidemii Covid-19.
I. Zasady ogólne

1. Procedury określają zasady bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, w tym zasady udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników oraz organizacji pracy zgodnie z wytycznymi odpowiednich organów państwowych.
2. Procedury obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie Biblioteki.
3. Procedury obejmują:
1) organizację pracy w okresie zagrożenia epidemiologicznego,
2) zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu,
3) zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi zwracanymi i udostępnianymi czytelnikom,
4) zasady postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia .

II. Organizacja pracy w placówkach bibliotecznych

1. Biblioteka w Horodle będzie dostępna dla czytelników od poniedziałku do piątku w skróconym wymiarze czasowym od 8.00 do 14.0
Pozostały czas pracy przeznaczony będzie na pracę wewnętrzną, w tym dokładne czyszczenie i dezynfekcja obszarów, w których przebywać będą czytelnicy.
2. Zawiesza się do czasu odwołania epidemii korzystanie z czytelni komputerowej, czytelni czasopism, wykonywanie usług kserograficznych, organizacja zajęć bibliotecznych oraz wydarzeń kulturalnych.
3. Przed otwarciem placówek dla czytelników na stronie internetowej Biblioteki zostaną udostępnione informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa, możliwości zamawiania zbiorów oraz innych istotnych ustaleń w sprawie organizacji pracy biblioteki.
4. Strefa przeznaczona do kontaktu z czytelnikiem zostanie wyposażona w tablice informacyjne opisujące zasady zachowania i korzystania z usług bibliotecznych w okresie zagrożenia epidemiologicznego.
5. Punkt obsługi czytelników usytuowany zostanie przy wejściu do wypożyczalni, nie będzie możliwości wejścia do pomieszczeń bibliotecznych i wolnego dostępu do księgozbioru.
6. Na książki zwracane do Biblioteki wyznacza się osobne miejsce do przechowywania przez okres kwarantanny.

III. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników

1. Pracownicy obsługujący czytelników zabezpieczeni będą w przyłbice, ew. maseczki ochronne
i rękawice jednorazowe.
2. Punkt obsługi wyposażony zostanie w osłonę z pleksi, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, z którą stykać się będą zwracane książki (zawartość alkoholu min. 60%).
3. W punkcie obsługi może przebywać jedna osoba, która ma obowiązek zasłonić usta i nos (maseczką, chustką szalikiem). Dla pozostałych osób zostaną wyznaczone w holu przed wypożyczalnią, miejsca oddalone od siebie o 2 m.
4. Preferuje się wcześniejsze rezerwowanie książek w celu ograniczenia pobytu czytelnika w bibliotece do minimum. Rezerwować można poprzez indywidualne konto czytelnika, telefonicznie lub mailowo.
Osobom, które nie złożą zapotrzebowania na konkretne książki, bibliotekarz zaproponuje wybrane tytuły.
5. Wskazane jest ograniczenie kontaktów osobistych osób zatrudnionych w Bibliotece z osobami postronnymi.
6. Zaleca się szczególną dbałość o higienę w miejscu pracy, częste mycie rąk, dezynfekowanie przestrzeni roboczej oraz używanego sprzętu (klawiatura, myszka, telefon).

IV. Zasady postępowania ze zbiorami zwracanymi i udostępnianymi

1. W punkcie obsługi wydzielone będą odpowiednio oznakowane strefy na zwroty i osobno na wypożyczenia.
2. Bibliotekarz w placówce w Horodle z przyjmuje zwracaną pozycję, którą czytelnik wkłada do kartonu na kwarantannę, po czym dezynfekuje dłonie.
3. Zwrot w filii będzie miał następujący przebieg – czytelnik podaje numer zwracanej pozycji celem odpisania z konta, odkłada do kartonu na kwarantannę, dezynfekuje dłonie.
2. Oznaczony datą zwrotu karton zostanie odizolowany od pozostałych zbiorów w wydzielonym pomieszczeniu przez okres rekomendowany przez Bibliotekę Narodową.
3. Po każdorazowym przyjęciu zwrotów blat (czytnik) zostaną zdezynfekowane.
4. W wyznaczonym miejscu czytelnik odbierze zamówione bądź wytypowane przez bibliotekarza książki.

V. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika / pracownika zakażenia koronawirusem

1. W przypadku podejrzenia, że osoba chcąca skorzystać z usług Biblioteki może być zakażona wirusem Covid-19, występują u niej wyraźne oznaki choroby – zaleca się nie wpuszczać jej do obiektu, należy poinstruować ją o jak najszybszym skontaktowaniu się z lekarzem lub Sanepidem w Hrubieszowie. Incydent należy zgłosić do dyrektora Biblioteki. Obszar, w którym przebywała wyłączyć z funkcjonowania w celu przeprowadzenia czynności zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl).
2. Pracownicy Biblioteki w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem nie powinni przychodzić do pracy, a jeśli byli w trakcie wykonywania pracy należy niezwłocznie odsunąć ich od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu, powiadomić sanepid.
3. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zaleca się na bieżąco śledzić komunikaty na stronie internetowej facebook stronę Biblioteki, które stosownie do zmieniającej się sytuacji będą aktualizowane.
2. Pracownicy Biblioteki mają obowiązek monitorowania działań i zgłaszania uwag do wprowadzonych procedur.
3. Dla użytkowników nie stosujących się do procedur może być zastosowane czasowe pozbawienie prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
4. Zmiany postanowień procedur dokonywane będą w trybie zarządzenia dyrektora.